Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode tribosport.sk.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorý je:
TRIBO, s. r. o., IČO 44245921, so sídlom Janka Kráľa 45,953 01 Zlaté Moravce
tet.: +421 37 6422 167, mobil: 0905 674 101, mail:obchod@tribosport.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre v zložke číslo: 22612/N. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky.

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI v Nitre 

Staničná 9, 949 01 Nitra

Informácie o zmluve a obchodných podmienkach:

2. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru,  je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Ceny
Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa ceny pri tovar platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.tribosport.sk .Dodatočne účtujeme k cene tovaru už len poplatky účtované prepravcom pri doprave tovare ku kupujúcemu. Rôzne zľavy sa navzájom nesčítavajú. V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho. Všetky ceny sú s DPH.

4. Objednávka
Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.tribosport.sk alebo e-mailom na adresu obchod@tribosport.sk. Potvrdenie objednávky je vykonávane okamžite po obdržaní objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky telefonicky alebo faxom musí to v objednávke uviesť. Pri platbe bankovým prevodom, je kupujúcemu zaslaná preddavková faktúra. Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, faktúru a pri platbe v hotovosti aj príjmový pokladničný doklad. Tieto zašle spolu s tovaromkupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a výrobné číslo tovaru. Faktúru je možne na požiadanie zaslať aj osobitne poštou.

5. Úhrada tovaru
Platba vopred – Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe preddavkovej (proforma) faktúry. Predávajúci je povinný v prípade nedodania tovaru v stanovenej dobe, platbu do 14 dní vrátiť.
Dobierka - tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. K cene tovaru je potrebné pripočítať poplatky spojené so spracovaním platby prepravcom.

6. Doprava
Tovar, ktorý je na sklade, je dodaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od dňa prijatia objednávky alebo zaplatenia preddavkovej faktúry. Dodanie tovaru, ktorý je na objednávku trvá dlhší čas /7-14 dní/ a kupujúci je telefonicky oboznámený s dobou čakania. Dopravu tovaru zabezpečí predávajúci. Najčastejší spôsob dopravy je prostredníctvom kuriérskej služby.
Bicykle sa dopravujú len skompletizované a plne funkčné! Pri niektorých modeloch je nutné namontovať pedále, predné koleso a riaditká do predstavca.

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke, ktorej adresa je uvedená v sekcii Kontakt.
Pri osobnom odbere môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.
Osobné odbery sú zadarmo.
Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať  protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Cenník dopravy pre SR:
- pri nákupe do 100€ je doprava v rámci SR účtovaná 2,99pri platbe vopred a 3,99€ pri platbe na dobierku.

-pri nákupe nad 100€ je doprava v rámci SR zdarma /V prípade vrátenia časti dodaného tovaru a poklese výslednej sumy pod 100€ sa doprava zákazníkovi doúčtuje. Suma dopravy sa odráta od sumy, ktorá bude zákazníkovi zaslaná spať za vrátený tovar./

- doprava do ČR je 10€ pri platbe na dobierku aj pri platbe vopred.

7. Zodpovednosť za vady a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Záruka sa poskytuje na všetok tovar minimálne 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy
Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

8. Reklamácie, záručný a pozáručný servis
V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne opravený pripadne vymenený za nový.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený. V prípade mimozáručnej opravy sa v predstihu informujte o cene opravy.
Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom podania zásielky. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Tovar na účely reklamácie a servisu je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho spolu s kópiou dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku. K tovaru priložte podrobný popis závady a podmienok za ktorých sa závada prejavuje.

9. Vrátenie tovaru
V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
tovar nesmie byť používaný
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
zašlite spolu s dokladom o kúpe
- Tovar, prosíme, posielať doporučene a odporúčame poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

10. Výmena tovaru
V prípade výmeny tovaru bude zákazníkovi účtovaný poplatok za zaslanie ďaľšieho balíka v sume 3,99.

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

Váš nákupný košík obsahuje:

POLOŽIEK: 0
V HODNOTE: 0,00 EUR
3DOTS Rebrina 300x10...
3DOTS Rebrina 300x100 cm buková s kovaním
Akciová cena: 119,90 EUR
3DOTS Rebrina 245x90...
3DOTS Rebrina 245x90 cm buková s kovaním
Akciová cena: 82,00 EUR
Rebrina 3DOTS 195x65...
Rebrina 3DOTS 195x65 cm s kovaním
Akciová cena: 66,00 EUR